NOTIS PRIVASI

Sebagai subjek data yang memberi data kepada Impact Integrated (201201017845) dan / atau berkenaan dengan syarikatnya (“Syarikat”), anda telah memberi persetujuan yang tidak boleh ditarikbalik (irrevocable consent) berkenaan dengan mana-mana penggunaan dan pemprosesan data tersebut oleh Syarikat termasuk semua data peribadi anda, tanpa batasan, yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada Syarikat (secara kolektif, “Data Peribadi”) untuk tujuan pemprosesan data anda; menjalankan proses pengesahan seperti yang diperlukan untuk mengesahkan kesahihan maklumat / Data Peribadi yang diberikan kepada / dikumpulkan oleh kami tentang anda; menghubungi anda; dan / atau mengekalkan rekod Syarikat (secara kolektif, “Tujuan”).

Syarikat juga boleh memproses Data Peribadi, yang dianggap “sensitif” oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. “Data Peribadi Sensitif” bermaksud apa-apa data peribadi yang mengandungi maklumat mengenai kesihatan atau keadaan fizikal atau mental anda, pendapat politik, agama dan kepercayaan atau kepercayaan lain yang serupa, kelakuan atau perlakuan yang didakwa terhadap diri anda tentang apa-apa kesalahan atau apa-apa data peribadi lain yang kemudiannya dikategorikan oleh pihak berkuasa yang berkaitan sebagai data peribadi sensitif (secara kolektif, “Data Peribadi Sensitif”). Untuk tujuan Notis ini, Data Peribadi hendaklah termasuk Data Peribadi Sensitif.

Syarikat juga ingin memaklumkan kepada anda bahawa Data Peribadi anda boleh didedahkan kepada lokasi-lokasi di luar Kawasan Malaysia dan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan Syarikat serta kepada pihak ketiga, seperti pemberi perkhidmatan dan agensi kerajaan, atas alasan yang berkaitan dengan Tujuan tersebut.

Syarikat boleh menyimpan Data Peribadi anda untuk alasan yang berkaitan dengan Tujuan tersebut.

Anda boleh membuat pertanyaan bertulis dan, apabila fi yang ditetapkan telah dibayar, meminta secara bertulis untuk mengakses, atau membetulkan, Data Peribadi anda atau menghadkan pemprosesannya pada bila-bila masa selepas ini dengan mengemukakan permintaan itu kepada Pegawai Perlindungan Data Peribadi Syarikat melalui pos berdaftar atau email (yang mesti dihantar dari alamat e-mel yang didaftarkan dengan Syarikat) seperti yang dinyatakan di bawah.

Alamat:
SPACERUBIX, Jalan TPP 1/7, Taman Perindustrian Puchong, 47100 Puchong, Selangor.

Sila ambil perhatian bahawa ia adalah perlu bagi Syarikat untuk memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan tersebut.

Anda mewakili dan menjamin persetujuan pihak ketiga (contohnya ahli keluarga dan rujukan) bahawa yang mana data peribadi anda yang telah anda berikan atau yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung kepada Syarikat adalah telah diperolehi untuk membolehkan Syarikat memproses yang sama berhubung dengan Tujuan tersebut.

Notis ini telah diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya ada sebarang ketidakseragaman atau pencanggahan antara versi-versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

Melayu